Den här webbplatsen använder cookies för att anpassa annonser och analysera trafik. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.
Allmänna villkor

Allmänna villkor

De allmänna villkor (användarvillkor) gäller från och med den 14 maj 2022 och ersätter alla tidigare gällande villkor avseende tjänsten.

Den här sidan förklarar allmänna villkoren, som innehåller viktig information om dina lagliga rättigheter. Den bör läsas tillsammans med vår integritetspolicy och cookiepolicy.

Läs dessa allmänna villkor noggrant. Du får inte använda denna webbplats eller våra tjänster om du inte accepterar dessa allmänna villkor eller vår sekretesspolicy.
 1. Allmänt
  Denna webbplats ("webbplatsen") ägs och drivs av Injosoft AB (org. nr. 556728-9524) nedan benämnt "Injosoft". I det följande anges de allmänna villkor ("Avtalsvillkor/Villkor") som reglerar förhållandet mellan användaren ("Besökaren/Kund/Kunden") och Injosoft avseende nyttjande av Tjänsten och den publika delen av sidan ("Webbplatsen").
  • Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du och samtycker till de allmänna villkoren utan begränsningar eller förbehåll. Om du inte accepterar dessa allmänna villkor, ska du inte använda denna webbplats.
  • Genom att registrera ett konto på Tjänsten ("Konto/Kontot") och acceptera Villkoren blir användaren automatiskt Kund och bunden av detta Avtal.
 2. Behandling av personuppgifter
  1. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 ("GDPR").
  2. Injosoft bryr sig om sina Kunders integritet och följer tillämplig lagstiftning och Datainspektionens rekommendationer.
  3. Injosoft vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.
  4. Webbplatsens inhämtar aldrig andra personuppgifter än de som Besökaren skickar in till Webbplatsen.
  5. Injosoft är skyldig att kostnadsfritt efter en Kundens skriftliga begäran en gång per kalenderår lämna ut information om vilka personuppgifter som behandlas om Kunden. Injosoft är även skyldig att på Kundens begäran, rätta, blockera eller radera uppgifter som inte har behandlats i enlighet med Personuppgiftslagen.
 3. Ansvarsbegränsning/ansvarsfriskrivning
  1. Webbplatsens och Tjänsten kan på grund av service, uppdatering, tekniskt fel, hög belastning eller annan orsak komma att vara ur funktion eller ha nedsatt funktion under kortare eller längre tid. Om Tjänsten är helt ur funktion eller har väsentligt nedsatt funktion under längre tid än vad Kunden skäligen bör acceptera, är Kunden berättigad till återbetalning med ett belopp som motsvarar avgiften för den tid som Tjänsten varit ur funktion eller haft väsentligt nedsatt funktion, förutsatt att skriftlig reklamation om felet är Injosoft tillhanda senast trettio (30) dagar efter att felet uppstått.
  2. Injosoft ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Besökaren eller tredje man på grund av Webbplatsens eller Besökarens användning av Webbplatsens. Injosoft ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Webbplatsens. Injosoft kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten.
  3. Injosoft utfärdar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av denna webbplats innehåll. Denna webbplats och det material, information, tjänster och produkter på denna webbplats, inklusive, men utan begränsning, text, grafik och länkar, tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda.
  4. Injosoft ansvarar inte för meddelanden eller konsekvensen av att meddelanden inte kommer fram.
  5. Trots att Injosoft gör allt för att webbplatsen ska vara fri från virus ges inga garantier för att den är virusfri.
  6. Injosofts ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Injosofts ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften under innevarande abonnemangsperiod för Tjänsten. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Injosoft. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.
 4. Premiumkund
  1. Det finns inga startavgifter eller bindningstider för ett Premiumabonnemang på Tjänsten.
  2. Om Kund inte kan utnyttja beställd Tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till Kund eller omständighet utanför Injosofts kontroll, skall detta inte befria Kunden från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter.
  3. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
 5. Reklamation, fel och ångerrätt

  Injosoft tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar så länge Kunden inte har valt att exportera sånghäftet till ett PDF-dokument. Injosoft lämnar särskild information om detta till Kund i samband med att avtalet bekräftas.

 6. Uppsägning
  1. Om Kunden bryter mot något av villkoren i detta avtal har Injosoft rätt att stänga Kontot med omedelbar verkan. Vid sådan stängning av Kundens Konto, upphör alla Kundens rättigheter till Kontot.
  2. Injosoft förbehåller sig rätten att omedelbart, och utan föregående varning, stänga Kundens Konto utan krav på motivering.
  3. Uppsägning av Konto berättigar ej till återbetalning av förskottsbetalda avgifter.
  4. Uppsägning av Kontot sker under inställningar på Tjänsten.
 7. Kundens ansvar
  1. Besökarens ansvarar för att information som skickas in inte gör intrång i tredje parts rättigheter, skadande för Injosoft eller bryter mot svensk lagstiftning.
  2. Kunden ansvarar för att Injosoft har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela avtalstiden. Injosoft ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Injosofts meddelanden.
  3. Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden har begärt och Injosoft har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Injosoft äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Tjänsten och Kundens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Användaravtal.
 8. Länkar till externa webbplatser
  Webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser som vi inte driver. När du använder dessa länkar lämnar du vår Webbplats. Vi kontrollerar inte information som publiceras på utomståendes webbplatser och frånsäger oss allt ansvar för information och annat innehåll på sådana externa webbplatser. Du ansvarar själv för risken vid användning av andra webbplatser som är länkade till denna Webbplats. Vi uppmanar dig därför att granska sekretesspolicys på andra webbplatser du besöker.
 9. Sekretess

  Injosoft behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordning (”GDPR”). För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kunden har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

 10. Åtgärder mot otillåten användning

  Injosoft ser allvarligt på all otillåten användning av Webbplatsen och Tjänsten och vidtar aktivt åtgärder mot Besökaren som gör detta. Vid upprepade överträdelser av dessa Användarvillkor, eller om Injosoft finner skäl för det, kan Besökaren stängas av eller blockeras. Vid otillåten användning kan Injosoft komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga.

 11. Upphovsrätt / Immateriella rättigheter
  1. Innehållet på Webbplatsen och Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärke och alla tekniska lösningar avseende Webbplatsen och Tjänsten är Injosofts egendom. På inget sätt erhåller Besökaren någon licens eller annan rätt att nyttja ovan nämnda immateriella rättigheter eller andra immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen på annat sätt än vad som anges i dessa villkor.
  2. Injosoft gör inte anspråk på att äga andra organisationers varumärken eller annat kännetecken, texter, dryckesvisor, bilder eller annan grafisk framställning som presenteras på Webbplatsen och i Tjänsten.
  3. Tjänsten på Webbplatsen medger att användaren laddar upp eget material till tjänsten, såsom bilder, texter m m. Användaren behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter som användaren innehar i sådant material och som användaren med användning av tjänsten skickar in, lägger upp eller visar.
  4. För de som väljer att betala för att utnyttja Tjänst fullt ut, har rätt att exportera till PDF för utskrift och använda dessa för en tillställning, som t.ex kräftskiva. Det för förbjudet att sälja samt lägga upp dessa PDF tillgängliga för andra på andra webbsidor på nätet.
  5. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.
  6. Det går dock bra att använda Webbplatsen som källa, eller att citera kortare textutdrag. Ange att citatet kommer från Webbplatsens, eller att källan är Webbplatsens. Komplettera gärna med en länk till relevant del av Webbplatsens.
  7. Om du har anledning att tro att ditt eller någon annans material har blivit kopierat på ett sätt som strider mot upphovsrättslagen, ber vi dig kontakta oss.
 12. Olämpligt innehåll
  Injosoft anser att användare ska få uttrycka sig och sina åsikter, men visst språkbruk hör inte hemma på en nätgemenskap som Webbplatsen. Därför får Besökarna/Kunden INTE lägga upp eller skicka meddelanden med innehåll som:
  1. är obscent, pornografiskt eller sexuellt utmanande
  2. skildrar grovt eller godtyckligt våld
  3. uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag
  4. på något sätt kan ses som hotfullt eller som skrämmer, ofredar, eller mobbar någon
  5. är nedsättande, ärekränkande, ondsint, påhoppande, offensivt eller hatiskt
 13. Force Majeure

  Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Webbplatsen, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

 14. Ändring av villkor

  Injosoft har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering.

 15. Jurisdiktion / Tillämplig lag och tvist

  Dessa allmänna bestämmelser ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Varbergs tingsrätt som första instans. Väljer Kunden att hänskjuta en tvist till Allmänna Reklamationsnämnden förbinder sig Injosoft att följa nämndens beslut och rekommendationer i ärendet.

 16. Övrigt
  1. Om någon del av detta Användaravtal skulle förklaras ogiltigt, skall resterande delar av detta Användaravtal fortsatt gälla med full kraft och verkan.
  2. Injosoft förbehåller sig rätten att helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta Användaravtal till annat företag.